นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึงการใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ และเราสนับสนุนให้ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ  และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

บริษัท ไทย อาร์บิทราจ แคปปิตอล จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้โฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

      โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน จนกว่าท่านจะทำการสมัครใช้บริการ  หรือสมัครสมาชิก ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับนำเสนอบริการทางการเงิน แนะนำโปรโมชั่นและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเท่านั้น
        หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ ในการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมในแต่ละหน้าของเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ และพัฒนาการให้บริการของบริษัทต่อไป

ผู้ใช้บริการในฐานะผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (“ผู้ใช้บริการ”) ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ต่อ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือตัวแทนผู้ให้บริการ และ ธนาคารและสาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร หรือ ตัวแทนในการให้บริการ สมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อและประกันภัย ในฐานะผู้ว่าจ้าง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และ ยินยอมให้บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ข้อมูลติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆที่ ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันภัย หรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัทและ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

           นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากแหล่งอื่นๆ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีอำนาจตัดสินใจในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จึงได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการปฏิบัติ ดูแล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองของตน

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ข้อมูลใดบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งใช้เพื่อระบุตัวตน หรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลและข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ข้อมูลรายได้ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับท่าน หรือเกี่ยวกับบุคคลใดที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ได้รับจากการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับท่านหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นใด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การให้บริการแก่ท่าน  การทำธุรกรรมทางการเงิน และการให้บริการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบการทำธุรกรรม การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิกการทำธุรกรรม บริการดูแลลูกค้า การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ การบริหารจัดการความปลอดภัย การดูแลรักษาข้อมูล การป้องกันการทุจริต และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

เหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับ โดยทั่วไปการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถอ้างอิงตามเหตุผลทางกฎหมายดังต่อไปนี้
 

 1. เป็นการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาที่มีกับท่าน
 2. เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และของบุคคลภายนอก และ
 4. เพื่อประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิตเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ทั้งนี้ ในบางกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระบุว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน

  การเปิดเผยข้อมูลและการโอนข้อมูลข้ามประเทศ รวมทั้งผู้รับข้อมูล
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่นิติบุคคลอื่นภายในกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล  ศาล ที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งผู้ให้บริการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลดังกล่าวบางรายอยู่นอกประเทศไทย

  ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เคยใช้ในการเก็บรวบรวม หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

  สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้สิทธิแต่ละประการนั้นมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไข ลบ หรือส่งคืน ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้สิทธิต่างๆ ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป


การจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ

          สำหรับ บริษัท ไทยอาร์บิทราจ แคปปิตอล จำกัด จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทในรบบ Offline ซึ่งมีเพียงพนักงานของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้  

สำหรับธนาคาร และสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย จะจัดเก็บข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบสถาบันการเงินท่านจึงมันใจและอุ่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะได้รับการดูแลและเก็บรักษาเป็นอย่างดี

หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่

บริษัท ไทย อาร์บิทราจ แคปปิตอล จำกัด สำนักงานใหญ่
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
โทรศัพท์ 02 686 3464
อีเมลล์ cs@thaicap.co.th

 

ปรับรุงข้อมูล วันที่ 01/09/2020:11.30