สมัครประกันภัยสุขภาพทิพยจัดเต็ม

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


  รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Comfort
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ41- 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
  1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย        
  ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000
  ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 50,000 50,000
  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่า บริการพยาบาล        
– ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000
– ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)        
  ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป        
  –  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ
รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,000 6,000 4,000 4,000
  – ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด        
  – ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  – ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค        
  – ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
  2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)        
  ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500
  3. Personal Accident        
  ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000 10,000
          ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 – 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
  ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000