การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีดังนี้

  • เจ้าของรถยนต์ หรือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์
  • ผู้เช่าซื้อรถยนต์ หรือ ผู้ครอบครองรถยนต์ในฐานะผู้เช่าซื้อรถยนต์
  • เจ้าของรถยนต์ที่นำรถยนต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

    ประกันภัยรถยนต์ : รายละเอียดความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

สั่งซื้อประกันภัย พ.ร.บ.

รับ พ.ร.บ. ผ่านทางอีเมลล์ ภายใน 24 ชัวโมง